T Nation

My Training Log v. 2017


#121

07/16:

Seated Incline BP: 115lb (5x5) [less than 5min per]
Next: 117.5lb (5x5)

Squat: 45lb (3x10)

Seated Incline BP: 102.5lb (5x7) [~5min]
Next: 105lb (5x7)


#122

07/17:

Squat: 55lbs (3x10)

Inverse Row: BW (16/15/15/15)
Next: 16/16/15/15


#123

07/18:

Bench: 177.5lb (5x5) [untimed, but 5+ min]

Bench: 135lb (5x12) [untimed, but ~5min]

Squat: 65lb (3x10)


#124

07/20:

Pullup: +47.5lb (5x5) - 4.5+min
Next: +50lb (5x5) - 5min

Pullup: BW (11/11/10/10/10) -4.5min
Next: 11/11/11/10/10 - 4-4.5min

07/21:

Incline BP: 117.5lb (5x5) [4.5min]
Next: 120lb (5x5) [4.5min]

Incline BP: 105lb (5x7) [4min]
Next: 107.5lb (5x7) [4.5min]

Squat: 75lb (3x10)
Next: 85lb (3x10)


#125

07/23:

BB Row: 132.5lb (5x8) [4.5min] - underhand
Next: 135lb (5x8) [4.5min]

Squat: 85lb (3x10)
Next: 95lb (3x10)

Inv Row: BW (16/16/15) [5+min]
Next: 16/16/15/15 [5+min]


#126

07/26:

Bench: 180lb (5x5) [5.5min]
Next: 182.5lb (5x5) [5.5min]

Bench: 137.5lb (5x12) [5.5+min]
Next: 140lb (5x10) [5min]


#127

07/28:

BB Row: 135lb (8/8/8/9/9) [4.5min]

Box Squat: 95lb (3x10)


#128

07/30:

Incline BP: 120lb (5x4) [5.5min]
Next: 107.5lb (8x7)

07/31:

Incline BP: 107.5lb (5x7) [5min]

Bench Squat: 105lb (3x10) [long breaks]

Deadlift (no reset): 135lb (3x10)


#129

08/01:

Pullup: +50lb (5x5) [4.5min]
Next: +52.5lb (5x5) [4.5min]

Squat: 115lb (3x10) [long breaks]


#130

08/03:

Bench: 182.5lb (4/5/5/5/6) [5min]

Bench: 140lb (10/10/10/12/12) [4.5min]


#131

08/05:

BB Row: 135lb (5x9) [4.5min]
Next: 137.5lb (5x8) - 4.5min

08/06:

Inverse Row: BW (4x16) [5min]

Squat: 125lb (3x10) [not too long]

DL: 145lb (3x10) [not too long]


#132

08/07:

Seated IOHP: 107.5lb (7/7/7/7/7/7/6) [4.5min] - 7 sets
Next: 107.5lb (8x7) [4.5-5min]


#133

08/08:

Pullup: +52.5lb (5x5) [5min]

Bench Squat: 135lb (3x10)


#134

08/14:

Bench: 185lb (4/5/4/3) [5.5min]

Bench: 142.5lb (10/10/15) [5-5.5min]


#135

08/15:

Pullup: +55lb (5x5) [5min]


#136

08/17:

IOHP: 107.5 (8x7) [5min]

BB Row: 137.5lb (5x7) [4.5min]

Bench Squat: 145lb (3x10) [5+ min]


#137

08/19:

Inv Row: BW (5x16) [5min]


#138

08/20:

Pullup: BW (11/11/11/11/14) [4.5min] - easy when you’re 138 lol


#139

08/22:

Bench: 170lb (6/5/5/5/5/5/5/5) [4.5min] - 8 total sets, 41 total reps
Next: 165lb (8x7)

Squat: 150lb (3x10)


#140

08/25:

BB Row: 140lb (5x7) [5min]
Next: 142.5lb (5x7) [5min]

Squat: 155lb (3x10) [4min]
Next: 160lb (3x10) [4min]

Seated IOHP: 115lb (5x5) [4.5min]
Next: 117.5lb (5x5) [4.5min] - will be hard at 4th/5th set

Inv Row: 17/17/17/16/16 [4.5min]
Next: 17/17/17/17/16